Kontrolní otázky k pracovnímu textu z interní propedeutiky

1.
 
 (a)

Hemoptýza znamená
a) vykašlávání krve
b) zvracení čerstvé krve
c) zvracení natrávené krve

2.
 
 (a,b)

Stridorozní dýchání
a) je způsobeno zúžením velkých dýchacích cest
b) je hlasité, sípavé dýchání
c) se vyskytuje u bronchopneumonie

3.
 
 (a,c)

Anginozní bolest (stenokardie)
a) vzniká obvykle při námaze
b) trvá déle než 20 minut
c) vystřeluje do krku

4.
 
 (a,b)

Anginozní bolest (stenokardie)
a) se vyskytuje u ischemické choroby srdeční
b) je tlaková, svíravá nebo palčivá
c) je přítomna u perikarditidy

5.
 
 (b,c)

Palpitace se vyznačují
a) poruchou vědomí
b) nepříjemným vnímáním srdeční akce
c) krátkodobou nepravidelností tepu

6.
 
 (a,c)

Astma kardiale
a) je projevem akutní levostranné srdeční insuficience
b) se neliší od edemu plic
c) vzniká obvykle ve spánku za 2-3 hod.po ulehnutí

7.
 
 (b,c)

Synkopa
a) je dlouhodobá porucha vědomí
b) vzniká často ve stoje
c) je krátkodobá ztráta vědomí trvající několik minut

8.
 
 (c)

Melenou se rozumí
a) zvracení čerstvé krve
b) odchod stolice s příměsí čerstvé krve
c) odchod stolice dehtovitého vzhledu

9.
 
 (b)

Hematemeza představuje
a) vykašlávání čerstvé krve
b) zvracení čerstvé nebo natrávené krve
c) odchod řídké stolice černé barvy

10.
 
 (a)

Hematemeza vzniká
a) krvácením z jícnových varixů
b) při bronchopneumonii
c) u nádorů tlustého střeva

11.
 
 (a,c)

Klaudikační bolest dolní končetiny
a) vzniká při chůzi
b) projevuje se v klidu
c) je způsobena ischemií

12.
 
 (b,c)

Somnolence
a) je krátkodobá ztráta vědomí
b) může vzniknout z oběhových příčin
c) je patologická spavost

13.
 
 (b)

Soporozní pacient
a) odpoví na oslovení
b) reaguje na bolestivé podněty
c) nereaguje na bolestivé podněty

14.
 
 (b,c)

Komatozní stav představuje
a) lehkou poruchu vědomí
b) velmi závažnou poruchu vědomí
c) ohrožení na životě

15.
 
 (a)

Ortopnoickou polohu zaujímá pacient
a) s těžkou dušností kardiálního nebo pulmonálního původu
b) s náhlou příhodou břišní
c) s kachexií

16.
 
 (a)

Při hemiplegii je přítomna
a) těžká obrna horní a dolní končetiny na téže straně
b) lehká obrna všech končetin
c) obrna pravé horní končetiny

17.
 
 (b,c)

Hemipareza
a) je způsobena míšní poruchou
b) se projevuje lehkou obrnou horní a dolní končetiny stejné strany
c) vzniká obvykle u cévních mozkových příhod

18.
 
 (a,b,c)

Centrální cyanoza
a) je způsobena poruchou sycení hemoglobinu při závažných plicních onemocněních
b) se vyskytuje u vrozených srdečních vad s pravolevým zkratem
c) vzniká při vzestupu redukovaného hemoglobinu nad 50g/l

19.
 
 (b,c)

Periferní cyanoza
a) se projevuje na kůži celého těla
b) znamená namodralé zabarvení kůže na akrech
c) vzniká prolongovaným kontaktem krve s tkáněmi při obleněném průtoku

20.
 
 (a)

Subfebrilní teplota
a) nepřesahuje 38 st.C
b) se pohybuje v rozmezí 38-40 st.C
c) je přítomna u sepse

21.
 
 (a,c)

Centrální pareza n. VII.
a) vzniká u cévních mozkových příhod
b) je spojena s poruchou zavírání oka
c) se projevuje poklesem ústního koutku

22.
 
 (a,b)

Periferní pareza n. VII.
a) je způsobena poruchou horní i dolní větve nervu
b) se vyznačuje poklesem ústního koutku a neschopností zavřít oko na postižené straně
c) vyvolává pouze pokles ústního koutku

23.
 
 (a)

Anizokorie znamená
a) nestejnou šíři zornic
b) oboustranné zúžení zornic
c) oboustranné rozšíření zornic

24.
 
 (b,c)

Mydriaza zornic
a) se projevuje při osvětlení oka
b) je přítomna u osob v hlubokém bezvědomí
c) vzniká ve tmě

25.
 
 (b)

Zvýšená náplň krčních žil je přítomna
a) při levostranné srdeční slabosti
b) při městnání krve před pravým srdcem
c) u basedovské strumy

26.
 
 (a,b)

Zvětšení krčních lymfatických uzlin nacházíme
a) u hematologických onemocnění
b) při karcinomu žaludku
c) u ischemické choroby srdeční

27.
 
 (a,b)

Zesílený fremitus pectoralis se vyskytuje
a) u pneumonie
b) nad infiltrovanou plicní tkání
c) u fluidotoraxu

28.
 
 (b,c)

Oslabené hrudní chvění se zjišťuje
a) nad infiltrovanou plicní tkání
b) u fluidotoraxu
c) pneumotoraxu

29.
 
 (a,c)

U emfyzemu nacházíme
a) hypersonorní poklep
b) zesílený fremitus pectoralis
c) oslabené, sklípkové dýchání

30.
 
 (b,c)

Při plurálním výpotku
a) je fremitus pectoralis zesílený
b) poklep zkrácený
c) dýchání oslabené až vymizelé

31.
 
 (a,b)

Pneumotorax je charakterizován
a) hypersonorním až bubínkovým poklepem
b) oslabeným až vymizelým dýcháním
c) zesílenou bronchofonií

32.
 
 (b,c)

U rozsáhlé plicní atelektazy se nevyskytuje
a) cyanoza
b) poklep plný jasný
c) dýchání sklípkové,čisté

33.
 
 (a,b)

Při bronchopneumonii zjišťujeme
a) zesílený fremitus pectoralis
b) přízvučné chrůpky nad ložiskem infiltrace
c) oslabenou bronchofonii

34.
 
 (b)

U astmatického záchvatu se nenachází
a) exspirační dušnost
b) poklep plný, jasný
c) distanční bronchitické fenomeny

35.
 
 (b,c)

Aortální stenoza se klinicky projevuje
a) hemoptýzou
b) námahovou dušností
c) synkopami

36.
 
 (b,c)

Fyzikální nález aortální stenozy je charakterizován
a) Corriganovým pulzem
b) zvedavým úderem hrotu
c) ejekčním systolickým šelestem nad aortou

37.
 
 (a,b,c)

Aortální insuficience
a) bývá dlouhodobě asymptomatická
b) je spojena s únavou
c) může vzniknout při infekční endokarditidě

38.
 
 (a,c)

Mezi typické nálezy aortální stenozy nepatří
a) diastolický decrescendový šelest nad aortou
b) pulsus parvus et tardus
c) Corriganův tep

39.
 
 (a)

Mitrální stenoza
a) je obvykle revmatického původu
b) souvisí s prodělanou lues
c) vzniká u dissekce ascendentní aorty

40.
 
 (c)

K fyzikálnímu nálezu mitrální stenozy nepatří
a) opening snap
b) mesodiastolicko-presystolický šelest na hrotě
c) zvedavý úder srdečního hrotu

41.
 
 (a,b,c)

Mitrální stenoza se klinicky vyznačuje
a) námahovou dušností, případně vznikem plicního edemu
b) trvalou nebo záchvatovitou fibrilací síní
c) možností embolizace do velkého oběhu

42.
 
 (b)

Typickým auskultačním nálezem mitrální insuficience je
a) modifikovaná 1.ozva, opening snap a mesodiastolicko-presystolický šelest
b) holosystolický šelest na hrotě s propagací do axily
c) foukavý diastolický šelest s maximem v Erbově bodě

43.
 
 (b,c)

Mitrální insuficience
a) vyvolává synkopy
b) bývá dlouhodobě asymptomatická
c) později způsobuje dušnost

44.
 
 (b)

U koarktace aorty nenacházíme
a) prekordiální systolický šelest propagující se do zad
b) zvýšený krevní tlak na dolních končetinách
c) zvýšený krevní tlak na horních končetinách a nízký na končetinách dolních

45.
 
 (c)

Poklepovým vyšetřením břicha zjišťujeme bubínkový poklep
a) u zdravých osob
b) při ascitu
c) u ileozního stavu

46.
 
 (a,c)

Hranice ascitu
a) se mění v závislosti na poloze pacienta
b) není na poloze závislá
c) má konkávní průběh

47.
 
 (a)

Šíře jater zjištěná poklepem činí u zdravého člověka
a) 8 – 12 cm
b) 5 – 7 cm
c) 10 – 15 cm

48.
 
 (b)

Hepatomegalie není přítomna
a) u jaterní cirhozy
b) u zdravých osob
c) při pravostranné kardiální dekompenzaci

49.
 
 (a,c)

Poklepové zkrácení je při vyšetření břicha přítomno
a) nad velkými cystickými a tumorozními útvary
b) při pneumoperitoneu
c) u ascitu

50.
 
 (a,b)

Akutní appendicitis je spojena s těmito nálezy
a) zvýšenou palpační bolestivostí pravého hypogastria
b) zvýšeným svalovým napětím pravého hypogastria
c) bubínkovým poklepem

51.
 
 (a,c)

Auskultační vyšetření břicha se provádí zejména
a) při podezření na ileozní stav
b) u astmatického záchvatu
c) při nejasné arteriální hypertenzi

52.
 
 (a,c)

Flebotromboza lýtka se vyznačuje
a) otokem postižené končetiny
b) bolestivým infiltrátem v podkoží
c) pozitivním Homansovým znamením

53.
 
 (a,c)

Tromboflebitis
a) nejčastěji vzniká na terenu žilních varixů dolních končetin
b) vede k výraznému otoku celé končetiny
c) se projevuje zarudnutím kůže nebo bolestivým infiltrátem v místě zánětu

54.
 
 (a,b)

Ischemická choroba cév dolních končetin se projevuje
a) trofickými kožními změnami
b) oslabením až vymizením periferní pulzace
c) bolestivým edemem postižené končetiny

55.
 
 (a,b)

Oboustranné edemy dolních končetin jsou projevem
a) pravostranné srdeční slabosti
b) hypoproteinemie
c) alergie