Poloha, pohyby, řeč a hlas

Poloha
 
Stoj a chůze
 
Abnormální pohyby
 
Řeč
 
Hlas

POLOHA


 
Zdravý člověk je uvolněný, schopen zaujmout jakoukoliv tělesnou polohu. Závažná porucha somatického a psychického stavu situaci mění a pacient aktivně vyhledává polohu vynucenou typem obtíží nebo pasivně leží.
 
Vynucená poloha:
 
   ortopnoická - vyskytuje se u těžké kardiální nebo pulmonální dušnosti; sedící o ruce opřený pacient používá při dýchání pomocných dýchacích svalů
   proměnlivá - u hrozícího či rozvíjejícího se šoku: pacient je neklidný, hledá úlevovou polohu, často ji mění; pozoruje se u břišní koliky (biliární, renální),
   na zádech s pokrčenýma nohama - postižený se brání pohybu, projevuje se u peritonitidy,
   na boku - pacient omezuje dýchání na postižené straně, pozoruje se u pleuritidy,
   na boku s hlavou dozadu zvrácenou, končetinami flektovanými v kyčlích a kolenou - projevuje se u meningitidy,
   "na všech čtyřech" klečící pacient se opírá o flektovaná předloktí: tato poloha může být pozorována u tumoru pankreatu nebo chronické pankreatitidy.
   zvrácená hlava s dorzální flexí páteře - se vyskytuje u tetanu.

 


Ortopnoická
poloha
u anasarky

Pasivní polohu

zaujímá bezvládný člověk v závažném klinickém stavu - s cévní mozkovou příhodou,  v kómatózním stavu apod. 


STOJ A CHŮZE
 
Postoj zdravého člověka je vzpřímený, chůze pružná, volné souhyby končetin. Poruchy se projevují při neurologických a svalových postiženích.
 

   Parkinsonský syndrom se vyznačuje mírným předklonem hlavy a trupu, lehce pokrčenými končetinami, chůzí s malými krůčky, většinou šoupavými. Vyskytuje se u mozkové arteriosklerózy.
   Hemiparéza, hemiplegie znamená obrnu končetin na téže straně těla lehčího (hemiparéza) nebo těžšího stupně (hemiplegie). Způsob pohybu je závislý na typu a rozsahu postižení. Pacient se může např. pohybovat s horní končetinou flektovanou v lokti, nohou extendovanou, pohybující se v zevním oblouku (tzv. cirkumdukce). V nejtěžších případech je hybnost natolik omezena, že stoj ani chůze není možná. Nejčastěji vzniká u pacientů s cévními mozkovými příhodami.
   Ataxie s nejistou chůzí se projevuje chůzí o široké bazi s vrávoráním. Je při intoxikaci alkoholem,postižení zadních provazců míšních u perniciózní anémie a tabes dorsalis.
   Kolíbavá ("kachní") chůze vyskytuje se u kongenitální luxace kyčelních kloubů a u myopatií
   Čapí chůze se projevuje při paréze n. fibularis (kompenzace poruchy zvedáním končetiny).

 

ABNORMÁLNÍ POHYBY
 
Abnormální pohyby nejsou za fyziologických okolností přítomny. Za situací patologických mohou mít různou podobu, např. třes, pohyby choreatické, atetoidní, tiky, křeče, orálně - faciální dyskinézy.
 
Třes:

   statický je klidový, pomalý, jemný, zmenšuje se nebo mizí při volních pohybech. Projevuje se na prstech rukou, předloktí, případně celé paži, na bradě i celé hlavě. Vyskytuje se u parkinsonizmu,
   posturální představuje jemný, rychlý třes rukou, který se pozoruje u hypertyreozy,
   intenční je vázán na pohyb, v klidu není přítomen. Bývá u roztroušené sklerózy,
   "flapping tremor" je charakterizován pomalou flexí a extenzí prstů ruky. Jeho přítomnost signalizuje závažné postižení CNS u jaterního selhání.
 
Choreatické pohyby
Choreatické pohyby představují bezděčné, cloumavé nepravidelné pohyby, projevující se v obličeji, na hlavě, na rukách. Vyskytují se při chorea minorrevmatické horečky.
 
Atetoidní pohyby
Atetoidní pohyby se vyznačují kroutivými pomalými, až bizarními pohyby s velkou amplitudou. Projevují se v obličeji a na dolních končetinách. Bývají při mozkové arterioskleróze nebo následkem prenatální encefalopatie.
 
Tiky
Tiky jsou rychlé, opakované, stereotypní krátkodobé svalové stahy projevující se obvykle v obličeji (okolí očí, tváře) u neurotiků.
 
Křeče (spazmy) příčně pruhovaného svalstva vznikají spazmem některých svalových skupin, jako lokalizované nebo generalizované, které se projevují jako:
 
   tonické (spínavé) - vyznačují se zvýšeným svalovým napětím (tetanie, tetanus),
   klonické (škubavé) - s patrnými svalovými záškuby,
   tonicko - klonické generalizované, provázené bezvědomím, pěnou u úst, apnoí a cyanózou, inkontinencí moči a stolice a pokousáním jazyka (velký epileptický záchvat) či lokalizované na část těla při zachovaném vědomí (Jacksonova epilepsie),
   trizmus představuje lokální křeč žvýkacího svlastva, která dává postiženému vzhled zatrpklosti (risus sardonicus u tetanu).

 
Orálně-faciální dyskinezy
Orálně-faciální dyskinezy jsou pravidelné, opakované, bizarní pohyby vyskytující se hlavně ve tváři, ústech, jazyku a čelisti. Mohou být přítomny u některých psychóz, při léčbě fenothiaziny.


 
Řeč
 
Řeč je typicky lidský projev. Je plynulá, srozumitelná, pro jednotlivce charakteristická.

   Skandovaná řeč se projevuje u roztroušené sklerózy,
   dysartrie, anartrie - znamená poruchy výslovnosti, vynechávání a přehazování hlásek,
   afázie - představuje neschopnost řeči u závažných poškození řečového centra:
   expresivní se vyznačuje neschopností mluvit, při zachované schopnosti porozumět řeči i psanému slovu,
   sensorická se projevuje neschopností porozumět řeči a písmu, mluva je zachována,
   smíšená odpovídá kombinaci předchozích.

 
Poruchy se vyskytují u neurologických postižení, hlavně u cévních mozkových příhod.
 


Hlas
 
Hlas mužů a žen má charakteristické odlišnosti vázané na pohlaví (ženy - hlas vyšší, muži - nižší).

   Vysoký hlas - se vyskytuje u infantilních mužů,
   drsný, hluboký hlas se zpomalenou řečí - je přítomen při hypotyreóze u obou pohlaví a u akromegalie,
   chraptivý hlas (dysfonie) - vzniká při paréze n. recurrens u aneurysmatu aorty, nádorů mediastina a bronchů nebo při postižení hlasivek záněty a nádory,
   oslabený až neslyšný hlas - se projevuje při dehydrataci, u závažných klinických stavů, např. při pokročilém parkinsonizmu,
   huhňavý hlas (nazolalie) - je typický pro vrozené rozštěpy a obrnu měkkého patra.

 

Vaše poznámky, připomínky a návrhy uvítáme buď elektronickou poštou na adrese int-prop@lfmotol.cuni.cz, nebo cestou WWW formuláře.


Pasivní poloha pacienta