Vyšetření srdce

Pohled
 
Poklep
 
Pohmat
 
Poslech
- I. ozva
- II. ozva
- III. ozva
- IV. ozva
- Systolické kliky
- Šelesty
- Akcentace ozev
- Oslabení ozev
- Perikarditida
 
Poslechové nálezy u srdečních vad

4 P: pohled, poklep, poslech -  n e j d ů l e ž i t ě j š í,  pohmat; ostatní pouze doplněk
 
POHLED
 

   tvar hrudníku (kyfoskolióza - cor pulmonale, kyfoskolioticum),
   pooperační jizvy,
   viditelný úder hrotu (u hypertrofie a dilatace LK - při hypertenzi, ICHS, aneuryzma přední stěny po IM, aortální vady, mitrální insuficience),
   systolické vtahování mezižebří u adhezivní perikarditidy.
 
Pohledem zjistíme extrakardiální příznaky:
 
   dušnost,
   cyanóza,
   vzhled - facies mitralis (temně červené skvrny ve tvářích v kombinaci s akrální cyanózou),
   obličej barvy bílé kávy - subakutní endokarditida,
   arcus senilis lipoides corneae (šedavý lem kolem duhovky) je projevem hyperlipoproteinemie,
   xantelazmata (depozita tuku v oblasti horních a dolních víček) - riziko ICHS,
   zvýšená náplň krčních žil, hepatomegalie a otoky DK tj. trias pravostranného srdečního selhání,
   paličkovité prsty, nehty tvaru hodinového sklíčka - cyanotické vrozené srdeční vady,
   třískové hemoragie - jsou v nehtových lůžkách u infekční endokarditidy,
   Oslerovy uzly (nebolestivé červené uzlíky lokalizované na bříšcích prstů či na dlaních) - projevy infekčních embolů,
   arachnodaktylie - u Marfanova syndromu.
 
POKLEP
 
Zcela orientační pro určení velikosti srdce (lépe rtg srdce + plic, echo). Určení levé srdeční hranice - neměla by překročit medioklavikulární čáru.
 
POHMAT
 
Normálně je úder srdečního hrotu ve 4. - 5. mezižebří navnitř od medioklavikulární čáry.
 
Patologicky:

 
   Při dilataci LK je úder srdečního hrotu posunut doleva a dolů.
   Při hypertrofii LK je úder srdčního hrotu zvedavý.
   Při dilataci a hypetrofii PK je srdeční hrot posunut doleva a současně se objevuje systolické zvedání sterna a pulzace v epigastriu (protože hypertrofická PK naléhá na přední stěnu hrudní).
   Při rozsáhlém aneurysmatu nebo dyskinezi přední stěny LK můžeme hmatat podél levé srdeční hranice systolickou pulzaci.
 
Palpačním korelátem šelestů jsou víry (tzv. turbulence). Palpujeme:
 
   diastolický vír v oblasti hrotu při mitrální stenóze,
   systolický vír nad aortou propagující se do karotid při aortální stenóze,
   systolický vír podél levého okraje sterna u defektu septa komor.

 


 

Kyfoskoliotický hrudník

 

Gibbus

 

Arcus senilis corneae

 

Xantelazmata

 

Paličkovité prsty

 

Třískový hematom prstu

 
Video:
Srdce:
pohmat hrotu
srdečního

POSLECH

má zcela zásadní význam - nejdůležitější z fyzikálních vyšetření srdce (viz obr. auskultační místa na hrudníku, ozvy).


Auskultační místa na hrudníku:
 

1. poslechové místo aortální chlopně - II. mezižebří vpravo u sterna,
 

2. poslechové místo pulmonální chlopně - II. mezižebří vlevo u sterna,
 

3. poslechové místo trikuspidální chlopně - IV. - V. mezižebří vlevo u sterna,
 

4. poslechové místo mitrální chlopně - průsečík IV.- V. mezižebří a medioklavikulární čáry, oblast hrotu srdečního.

2 typy fonendoskopů - membránový (lépe přenáší vysokofrekvenční zvuky) a zvonečkový (k poslouchání nízkofrekvenčních ozev a šelestů, např. III. ozvy, IV. ozvy, diastolického mitrálního a trikuspidálního šelestu).
 
Normální srdeční ozvy :
 
příklad a); příklad b)
 

I. ozva
 
vzniká uzávěrem nejprve mitrální, poté trikuspidální chlopně na začátku systoly komor.
 
II. ozva
 
vzniká uzávěrem semilunárních chlopní, a to nejprve aortální, pak pulmonální (mění se s respirací). Při výdechu (exspiriu) se obě komponenty přibližují, při nádechu (inspiriu) se od sebe oddalují - fyziologický rozštěp II. ozvy. Je to dáno tím, že v inspiriu se prohloubí negativní nitrohrudní tlak, zvýší se návrat k pravému srdci a zvýšený tepový objem pravé komory prodlouží její vypuzování a tedy vede ke zpoždění uzávěru pulmonální chlopně - př. napři BPTR (blok pravého Tawarova raménka) na ekg, při defektu síňového septa aj.
 
POZOR! Patologicky se vyskytuje paradoxní rozštěp II. ozvy tam, kde je zatížena levá komora a prodloužena její systola (např. stenóza aorty, ICHS, BLTR - blok levého Tawarova raménka na ekg) - uzávěr aortální chlopně se opožďuje, tedy nejprve pulmonální, pak aortální složka. Při výdechu je tedy paradoxně 2.ozva rozštěpena, při nádechu se oddalují (tedy aort. a pulm. fyziologicky), takže splynou.
 
III. ozva
 
Posloucháme v poloze na levém boku, na hrotě, zvonečkem.
 
Způsobena vibracemi komorového myokardu ve fázi rychlého plnění komor na začátku diastoly, vzniká vždy, ale protože je nízkofrekvenční můžeme ji slyšet
 

   u mladých lidí fyziologicky nebo
   u starších osob za situací patologických odpovídá nízkofrekvenčnímu - protodiastolickému cvalu (u selhávajícího srdce).
 
IV. ozva
 
Posloucháme v poloze na levém boku, na hrotě, zvonečkem.
 
Způsobena vibrací komorového myokardu při vstřiku krve do komory při systole síní na konci diastoly, chybí při fibrilaci síní!!!
 
Zjišťují se u mladých fyziologicky nebo u starších osob jako presystolický cval.
 
Splyne - li 3. a 4. ozva při srdeční insuficienci, hovoříme o sumačním cvalu.
 
POZOR! VŽDY DůLEŽITÁ ZNÁMKA SELHÁVÁNÍ LEVÉ KOMORY!
 
Nejčastější arytmie - fibrilace síní
 
Systolické kliky jsou přídatné zvuky vznikající v systole činností chlopní.
 
   Ejekční aortální klik odpovídá pravděpodobně náhlému roztažení aortální chlopně. Přichází v časné systole a má ostrý cvakavý charakter. Nejlépe je slyšet v hrotové oblast,i a to při dilataci aortálního kořene, bez ohledu na příčinu dilatace.
   Systolický klik se může objevit také ve střední nebo pozdní systole, zní krátce a ostře jako švihnutí bičem a může být i mnohotný. Jeho příčinou je nenormální funkce mitrální chlopně a pokládá se za příznak jejího prolapsu.
 
Ejekční aortální klik a systolický klik se často zaměňují. Systolický klik přichází později v systole a v inspiriu se přibližuje k I. ozvě.
 
Šelesty
 
Šelesty jsou zvukové fenomény, které vznikají vibrací chlopenního aparátu či jiné struktury, je-li laminární proud krve nahrazen prouděním turbulentním.
 
Dělení šelestů dle lokalizace v srdečním cyklu:
 
   Systolické mohou být funkční (např. v dětství, při anémii, hyperkinetické cirkulaci, neurastenii, tyreopatii, febriliích, zátěži) nebo organické etilogie. Dále se dělí dle bližšího časového umístění na:
   časně systolický (protosystolický),
   středně systolický (mezosystolický),
   pozdně systolický (telesystolický),
   trvající celou systolu (holosystolický).
   Diastolické jsou vždy organické etiologie (tj.patologické!) a dělí se na:
   časný diastolický (protodiastolický),
   pozdní diastolický (presystolický),
   holodiastolický šelest.
 
Dle charakteru daného převažující frekvencí vibrací dělíme šelesty na:
 
   drsný,
   foukavý,
   lokomotivový,
   muzikální,
   kontinuální,
   crescendový,
   decrescendový,
   crescendo-decrescendový.
 
Dle intenzity se rozlišuje 6 stupňů šelestu:
 
   1. stupeň - šelesty, které jsou sotva slyšitelné,
   2. stupeň - šelesty tiché, ale slyšitelné,
   3. stupeň - šelesty střední hlasitosti,
   4. stupeň - hlučné šelesty,
   5. stupeň - šelesty velmi hlasité, slyšitelné při minimálním kontaktu fonendoskopu se stěnou hrudníku,
   6. stupeň - šelesty distanční tj. slyšitelné aniž bychom museli přiložit fonendoskop na hrudník.
 
Šelesty 4.-6. stupně jsou obyčejně spojené s hmatným vírem. Šelest 2/6 označuje intenzitu 2. stupně z uvedených 6 stupňů.
 
Hlasitost šelestu je obvykle úměrná rychlosti krevního proudu mezi dvěma dutinami. Rychlost pohybu krve závisí na tlakovém gradientu (spádu) přes ústí, na tvaru ústí a velikosti minutového objemu. Všeobecně vznikají hlučné šelesty při vyšším gradientu, při menším ústí anebo větším minutovém objemu - např. malý defekt komorového septa vyvolá velmi hlučný systolický šelest (velký tlakový gradient přes defekt).
 
Pomocné manévry ke zlepšení slyšitelnosti šelestu:
 
   při fyzické námaze se šelesty zesilují, ale u selhávajícího srdce se nemění,
   diastolický šelest u mitrální stenózy je lépe slyšitelný v poloze na levém boku a po zacvičení,
   diastolický šelest u aortální regurgitace - vyšetřujeme v mírném předklonu vsedě,
   šelesty z pravého srdce zesilují v inspiriu, zeslabují při Valsalvově manévru,
   šelesty z levého srdce zesilují v exspiriu.
 
Akcentace ozev:
 
   akcentace II. ozvy nad aortou je projevem hypertenze ve velkém oběhu,
   akcentace II. ozvy nad plícnicí je projevem hypertenze v malém oběhu.
 

 


Auskultační místa na hrudníku

 
Video:
Srdce:
poslechová
místa

Oslabení ozev:
 

   při perikardiálním výpotku
   při emfyzému
 
Perikarditida
 
a) suchá - poslechově připomíná praskání vznikající chůzí po čerstvě nasněženém sněhu,
 
b) exsudativní se vyskytuje při:
 
   akutním infarktu myokardu,
   virové infekci,
   v rámci systémového onemocnění,
   jako postperikardiotomický syndrom (po srdečních operacích).

 

Vaše poznámky, připomínky a návrhy uvítáme buď elektronickou poštou na adrese int-prop@lfmotol.cuni.cz, nebo cestou WWW formuláře.

 


Perikardialní výpotek1

 

Perikardialní výpotek2