Srdeční vady

- Aortální stenóza
- Aortální regurgitace
- Mitrální stenóza
- Mitrální regurgitace
- Trikuspidální stenóza
- Trikuspidální regurgitace
- Pulmonální stenóza
- Pulmonální regurgitace
- Chlopenní protézy
 
Vrozené vady
- Defekt síňového septa
- Defekt komorového septa
- Otevřená tepenná dučej
- Koarktace aorty
- Fallotova tetralogie
- Ebsteinova anomálie
 
Album nálezů

Aortální stenóza
 
je nejčastěji vrozená nebo vzniká na podkladě degenerativních změn (často na vrozeně bikuspidální chlopni) či po prodělané revmatické endokarditidě.
 
Etiologie:
 

   kongenitální 60%,
   degenerativní 30%,
   revmatická (jako součást kombinované aorto-mitrální vady) 10%.
 
Rozlišujeme 2 typy:
 
   subvalvulární (hypertrofická obstrukční kardiomyopatie),
   valvulární.
 
Projevy:
 
   zvedavý úder hrotu (hypertrofie LK), hmatný vír nad aortálním ústím,
   otupená I. ozva,
   časný systolický klik (pokud chlopeň není kalcifikovaná),
   ejekční systolický šelest nad aortou, crescendo-decrescendový, s propagací do karotid,
   tep: pulsus parvus et tardus (malé systolicko - diastolické rozpětí TK).
 
Klinicky trias:
 
   1) stenokardie,
   2) námahová dušnost,
   3) synkopy (při námaze kritický pokles minutového výdeje, případně z obstrukce výtokové části levé komory - krátká hypoxie mozková); arytmie.

Normální nálezy
 

Aortální stenóza

 

Aortální vada

 

Charakter a
propagace šelestu
u aortální
stenózy

 

Aortální regurgitace
 
Etiologie:
 

   dilatace kořene aorty (např. Marfanův syndrom),
   disekce ascendentní aorty,
   infekční endokarditida,
   vrozeně bikuspidální chlopeň,
   porevmatická.
 
Projevy:
 
   foukavý diastolický šelest nad aortálním ústím, dekrescendový, s max. v Erbově bodě (3. mezižebří vlevo u sterna) tj. podél levého okraje sterna, zesilující vsedě, propagace k srdečnímu hrotu,
   eventuálně. je slyšet na hrotě diastolický mitrální šelest Austina Flinta připomínající mitrální stenózu, který je způsoben předčasným uzávěrem předního cípu mitrální chlopně proudem regurgitující krve z aorty, tím přední mitrální cíp působí relativní stenózu mitrálního. ústí,
   velké systolicko-diastolické rozpětí tlaku krve, diastolický TK někdy nelze odečíst (fenomén "nekonečného tónu"),
   mrštný Corriganův puls (magnus, celer et altus),
   Quinckeho příznak (při stlačení nehtu pulzuje okraj lunuly),
   Mussetův příznak (otřásání hlavy s pulzací),
   rtg srdce+plíce - aortální tvar srdce - zvýraznění obloučku levé komory a aorty a zářezu mezi nimi - vznikají vždy po prodělané endokarditidě,
   EKG: hypertrofie levé komory.
 
Klinicky:
 
   dlouho asymptomatická (dlouhodobě tolerována objemová zátěž levé komory),
   únava,
   námahová dušnost.
 

 


Aortální
regurgitace

 

 Charakter a
propagace šelestu
u aortální
regurgitace

Mitrální stenóza
 
Etiologie je vždy porevmatická.
 
Auskultační trias
 

   modifikovaná I. ozva, akcentovaná, zesílená, odpovídá uzávěru mitrální chlopně pod velkým napětím,
   II. ozva - je následována mitrálním otvíracím zvukem v časné diastole ("opening snap"), kdy se balónovitě vydutá stenotická chlopeň už nemůže v diastole více otevřít a rozkmitá se,
   po mitrálním otvíracím zvuku následuje mezodiastolicko-presystolický hrčivý šelest na hrotě (u fibrilace síní chybí presystolická složka šelestu).
 
Posloucháme zvonečkovým fonendoskopem, zesílení lze docílit zacvičením, v poloze na levém boku (zesiluje). Poslechově připomíná volání křepelky "pět peněz".
 
Příklady, analýza poslechových nálezů :
 
mitrální stenóza
akcentace I. ozvy
mitrální otevírací zvuk
krátký diastolický šelest
presystolický šelest
 
Při trikuspidalizaci (tj. hypertrofii a dilataci pravé komory) vzniká:
 
   relativní pulmonální regurgitace - diastolický šelest Grahama Steela,
   relativní trikuspidální regurgitace - systolický šelest.
 
Tyto šelesty z pravého srdce se zvýrazňují při inspiriu (tj. zvýšený negativní nitrohrudní tlak, zvýšený návrat žilní krve do pravé síně) - Riverovo znamení.
 
Diferenciálně diagnosticky je nutno odlišit diastolický šelest Austina Flinta při aortální regurgitaci, kdy proud regurgitující krve z aorty nárazem předčasně uzavírá a relativně stenózuje mitrální chlopeň - staví do cesty přední cíp mitrální chlopně ve fázi diastolického plnění levé komory, není přítomen mitrální otvírací zvuk.
 
Rtg srdce + plíce - mitrální tvar srdce.
 
EKG: P mitrale, později fibrilace síní; hypertrofie pravé komory, příp. blok pravého raménka Tawarova.
 
Klinicky:
 
   prvním příznakem únavnost, poté progredující námahová dušnost,
   dochází k dilataci levé síně, nebezpečí vzniku fibrilace síní a vzniku síňových trombů - nebezpečí systémové embolizace (do CNS, končetin...),
   facies mitralis, tj. červenofialové tváře s drobnými žilkami,
   edém plicní (z postkapilární plicní hypertenze), později "trikuspidalizace vady" (z fixované prekapilární plicní hypertenze a druhotné pravostranné srdeční insuficience) - tj. trias pravostranného srdečního selhání.
 

 


Mitrální stenóza

 

Charakter a
propagace šelestu
u mitrální
stenózy

Mitrální regurgitace
 
Etiologie
 

   prolaps mitrální chlopně,
   ischemická (ICHS - akutní infarkt myokardu vedoucí např. k dysfunkci papilárního svalu nebo ruptuře závěsného aparátu mitrální chlopně, sekundárně při dilataci levé komory),
   degenerativní,
   porevmatická (kombinovaná mitrální vada),
   infekční endokarditida,
   vrozená (př. vrozený rozštěp předního cípu mitrální chlopně - tzv. cleft).
 
Poslechově oslabení až zánik I. ozvy, holosystolický šelest na hrotě s propagací do axily.
 
Příklady :
 
mitrální regurgitace
systolický šelest a)
systolický šelest b)
systolický šelest c) krescendový typ
pozdně systolický šelest krescendového typu
systolický šelest d) holosystolický
 
Klinicky
 
   dlouho asymptomatická,
   únava,
   dušnost.
 
Vede k hypertrofii a k dilataci levé síně a levé komory.
 
   Kombinovaná mitrální vada (mitrální regurgitace + stenóza).
 
Triskuspidální stenóza (velmi vzácná)
 
Etiologie je porevmatická, překážka vtoku krve do pravé komory, vede k městnání a dilataci pravé síně.
 
Poslechově: diastolický šelest nad dolním sternem (zesiluje v inspiriu).
 

 


Mitrální
regurgitace

 

Mitrální
regurgitace
-jícen

 

Charakter a
propagace šelestu
u mitrální
regurgitace

 


 


Kombinovaná
mitrální vada

Trikuspidální regurgitace
 
Etiologie:
 

   porevmatická,
   infekční endokarditida (hl. u intravenózních narkomanů),
   sekundární při dilataci pravé komory.
 
Vede k objemovému přetížení pravé komory s následnou pravostrannou srdeční insuficiencí.
 
Poslechově: holosystolický regurgitační šelest nad dolním sternem (zesiluje v inspiriu).
 
Pulmonální stenóza
 
Etiologie: nejčastěji se vyskytuje jako součást vrozených srdečních vad - např. Fallotovy tetralogie.
 
Poslechově: ejekční systolický šelest nad plicnicí.
 
Vede k hypertrofii pravé komory a následně k její dilataci a sekundárnímu vzniku trikuspidální regurgitace a pravostranné srdeční insuficience.
 
Pulmonální regurgitace
 
Etiologie: vzniká sekundárně při plicní hypertenzi (stavy vyvolávající plicní hypertenzi - např. cor pulmonale, trikuspidalizovaná mitrální stenóza aj.).
 
Poslechově: diastolický šelest nad plicnicí Grahama Steela.
 
Mechanické chlopenní náhrady
 
Poslechově klik a šelest z průtoku chlopní.
Jejich rozlišení:
 
   v mitrální pozici - akcentovaná I. ozva,
   v aortální pozici - akcentovaná II. ozva, šelest v systole.
 
Nejčastější vrozené srdeční vady (VSV)
 

 

 

 


Trikuspidální
regurgitace

1. Defekt síňového septa
 
Krev teče zleva doprava - L-P zkrat, vede k objemovému zatížení pravého srdce, dilataci pravé komory, pokud dojde k druhotné plicní chorobě a hypertenzi v plicním řečišti obrátí se zkrat na P-L (tedy zprava doleva) je to tzv. Eisenmengerova reakce.
 
Poslechově: systolický šelest nad plicnicí + fixní rozštěp II. ozvy (II. ozva v diastole - tj. normálně se nejprve uzavírá aortální chlopeň a pak pulmonální chlopeň, zde v důsledku dilatace a přetížení pravé komory se zavírá ještě později za aortální chlopní - proto tedy fixní, fyziologický rozštěp II. ozvy).
 
2. Defekt komorového septa
 
Membranózní typ nebo muskulární typ, postupně dochází k objemovému přetížení levé komory, L-P i P-L zkrat.
 
Poslechově: pansystolický šelest ve 3.-4. mezižebří parasternálně vlevo s propagací doprava.
 
3. Otevřená tepenná dučej (Botallova)
 
Nedojde k uzavření fetální dučeje z plicnice do aorty; tedy přetrvává normální fetální cirkulace, krev teče z aorty do plicnice (L-P zkrat) později se vznikem plicní hypertenze dochází i k reverzi zkratu na P-L (Eisenmengerova reakce) a ke vzniku cyanózy.
 
Poslechově: kontinuální systolicko-diastolický lokomotivový šelest pod levým klíčkem, maximum šelestu v době II. ozvy.
 
4. Koarktace aorty
 
Je supravalvulární stenóza aorty v místě istmu, vede k hypertenzi na horních končetinách a hypotenzi na dolních končetinách.
 
Poslechově: systolický šelest v prekordiu s propagací do zad mezi lopatky. Tlak krve je zvýšený na horních končetinách, nízký na dolních končetinách (rozdíl horní končetina / dolní končetina > 20 mm Hg)
 
5. Fallotova tetralogie
 
Je vrozená, cyanotická vada, zahrnuje 4 anomálie:
 

   stenózu plicnice,
   hypertrofii pravé komory,
   defekt komorového septa,
   nasedající aortu.
 
Klinicky vede k cyanóze, která je přítomna od narození, dušnosti, polyglobulii a paličkovitým prstům. Poslechový nález odpovídá jednotlivým anomáliím, jež mohou být různě významné.
 
6. Ebsteinova anomálie
 
Úpon septálního cípu trikuspidální chlopně je posunut k hrotu srdečnímu, což vede ke zvětšení pravé síně a zmenšení pravé komory se vznikem trikuspidální regurgitace. Ta má za následek plicní hypertenzi.
 
Poslechově: systolický regurgitační šelest nad dolním sternem z trikuspidální regurgitace.

 

Vaše poznámky, připomínky a návrhy uvítáme buď elektronickou poštou na adrese int-prop@lfmotol.cuni.cz, nebo cestou WWW formuláře.

 


Defekt
síňového septa

 

Defekt
komorového septa