Vyšetření orgánů

 

Pohled - inspekce
- Celková
- extraabdominální
- abdominální
 
Poklep - perkuse
 
Pohmat - palpace
- Povrchní (břišní stěna)
- Hluboká
 
Vyšetření orgánů
- Játra
- Žlučník
- Slezina
- Ledviny a močové cesty
- Žaludek
- Pankreas
- Sigmoideum
- Cékum
- Appendix
- Tenké střevo
 
Poslech - auskultace
 
Ascites
 
Vyšetření per rectum

Játra
 
nejsou viditelná, pravý lalok nepřesahuje oblouk žeberní, levý dosahuje 1/3 - 1/2 vzdálenosti procesus xifoides - pupek, jeví souhyby s dýcháním, okraj je ostrý, povrch hladký, mají měkkou konzistenci, nejsou bolestivá. Šíře jater poklepem činí v mdcl. čáře 8 - 12 cm.
 
Při obezitě a distenzi tračníku může být vyšetření ztížené.
 
Velikost:
 
hepatomegalie - při kardiální dekompenzaci, jaterní cirhóze, steatóze, hematologických onemocněních.
 
Okraj:

   tupý, zaoblený - jaterní venostáza,
   ostrý, tenký - jaterní cirhóza,
   nerovný, hrbolatý - metastázy, jaterní cirhóza.
 
Povrch:
 
   hladký - venostáza, hepatitida,
   nerovný - velkouzlová cirhóza, metastázy.
 
Konzistence:
 
   1. stupeň - měkká, elastická - zdravá játra,
   2. stupeň - tužší při venostáze, při zánětlivých a infiltrativních onemocněních jater,
   3. stupeň - tuhá, nepružná - cirhóza jaterní,
   4. stupeň - velmi tuhá (kamenná) játra se zjišťují u tumorozní infiltrace.
 
Bolestivost vzniká při akutním zvětšení jater napětím pouzdra (akutní venostáza, infekční hepatitida, akutní cholangoitida).
Pulzace jater je přítomna při závažné trikuspidální insuficienci. 
Hepatojugulární reflux se vybavuje tlakem ruky na venostatická játra, projevuje se zvýšením náplně krčních žil. 
Riedlův lalok se vyznačuje protažením laterální části pravého jaterního loloku směrem dolů.

 
Žlučník
 
není viditelný, hmatný, ani bolestivý.
 
   Viditelný - značně zvětšený u astenické osoby,
   hydropický - napjatý, pružný, vejčitý útvar, palpačně bolestivý (st. p. biliární kolice, konkrement v krčku), následně je možný rozvoj pericholecystitidy,
   hydropický intermitentně - kolísající uzávěr, popis viz výše,
   svráštělý - většinou nebývá hmatný,
   Courvoisierův příznak - zvětšený, hruškovitý, nebolestivý žlučník u pacienta s obstrukčním ikterem při tumoru hlavy pankreatu,
   Murfyho příznak - bolestivost žlučníku při hluboké palpaci způsobená iritací jeho stěny nebo akutní cholecystitidou (průsečík žeberního oblouku s mdcl čarou vpravo),
   rezistence - nebolestivá, tuhá, případně nerovná, susp. tumor žlučníku.
 
Diferenciálně diagnostické problémy, zejména vycházející z palpace, způsobují především: Riedlův lalok, jaterní metastázy, infiltrace omenta, tumor tračníku a ptóza pravé ledviny.
 
Slezina
 
není viditelná ani hmatná, při vyšetření jeví souhyby s dýcháním.
 
(Vyšetřujeme vleže na pravém boku, lékař stojí za zády nemocného na levé straně lůžka.)
 
Vyšetření ztěžuje obezita, napětí břišní stěny, meteorizmus, ascites.
Lokální hodnocení nálezu znesnadňuje zvětšený levý jaterní lalok, nádor levé ledviny a nadledviny, tumor lienálního ohbí nebo kaudy pankreatu.
 
Splenomegalie může být viditelná při extremním zvětšení u astenických osob:
 
   výrazná - se zjišťuje především u syndromu myelofibrózy, chronické myeloidní leukemie, trombózy v. portae,
   střední - se vyskytuje u lymfomů, trombózy portální žíly a cirhózy jaterní,
   mírná - je přítomna u infekčních chorob (tyfus, brucelóza, infekční mononukleóza), sepse, infekční endokarditida.
 
Bolestivost
 
je výrazná - při perisplenitidě provázející infarkt sleziny (mitrální stenóza, infekční endokarditida), zároveň může být hmatný a slyšitelný třecí šelest.
 
Ledviny a močové cesty
 
nejsou běžně viditelné ani hmatné, nejsou bolestivé.
 
   Vyklenutí subfrenia nebo mezogastria může souviset s hydronefrózou, polycystózou, nebo s velkým tumorem ledviny,
   vyklenutí suprapubicky způsobuje naplněný močový měchýř (hypertrofie prostaty, cévní mozkové příhody, vliv medikace, nádory malé pánve), palpačně se zjišťuje objemná, elastická, bolestivá rezistence dosahující někdy až k pupku,
   Izraeliho hmat pozitivní při hydronefróze, polycystóze, solitární cystě, nádoru ledviny,
   bolestivé ureterální body bývají u ureterolitiázy, zánětu (nacházejí se v průsečíku mdcl a umbilikální čáry),
   bolestivost suprapubicky - retence moči, zánět, palpace vyvolává nucení na moč, náplň měchýře nemusí být hmatná,
   tapotement jednostranně pozitivní - akutní pyelonefritida, perinefritida, u níž je přítomno i prosáknutí okolí,
   tapotement oboustranně pozitivní - glomerulonefitida, oboustranná pyelonefritida (obstrukční uropatie).
 
Diagnostické problémy ve fyzikálním vyšetření způsobuje rozlišení hydronefrózy, polycystózy a nádoru ledvin, ve vztahu k nádoru tračníku nebo žlučník a vlevo ještě ke splenomegalii.
 
Žaludek
 
není u zdravého člověka průkazný inspekcí ani palpací, není bolestivý.  
   Vyklenutí epigastria - odpovídá distenzi žaludku při ulcerozní nebo tumorózní stenóze pyloru či bulbu duodena nebo motorické insuficienci (diabetická gastroparéza),
   bolestivost v epigastriu - se vyskytuje u vředů žaludku a duodena, karcinomu žaludku a refluxní choroby jícnu,
   rezistence v epigastriu - je hmatná u pokročilého karcinomu žaludku,
   šplíchot - se dá vybavit při distenzi žaludku.


Pankreas
 
jako retroperitoneálně uložený orgán není inspekci a palpaci dostupný.
   Bolestivá příčně uložená rezistence v epigastriu - může být přítomna u akutní pankreatitidy,
   tuhá rezistence v epigastriu - rozsáhlý tumor, pankreatické cysty,
   vyklenutí vlevo od pupku - pseudocysta,
   periumbilikální nafialovělé zabarvení - Cullenovo znamení při těžké akutní pankreatitidě,
   inguinální modravé zabarvení - Grey-Turnerovo znamení u těžké akutní pankreatitidy.
 
Sigmoideum
 
bývá u zdravých osob hmatné v levém hypogastriu jako tuhá, hladká, válcovitá, někdy palpačně citlivá trubice. 
   Bolestivost - při zánětu (divertikulitida, idiopatická proktokolitida), dráždivý tračník,
   rezistence, fixace ke spodině - tumor, pokročilý proces s infiltrací do okolí.
 
Cékum
 
je někdy dosažitelné hlubokou palpací s průkazem nebolestivého širšího válce, málo pohyblivého proti spodině.
   bolestivost - odpovídá zánětům (idiopatická proktokolitida, Crohnova choroba), tumoru,
   rezistence - většinou způsobena nádorem,
   rozšíření - pravděpodobná souvislost s ileózním stavem,
   proměnlivý obraz - s přechodným nálezem spasticky staženého střeva - bývá u dráždivého tračníku.
 
Appendix
 
vyžaduje mimořádnou pozornost. U zdravých osob není ani při hluboké palpaci bolestivý. Hmatá se na rozhraní zevní a střední třetiny umbilikospinální čáry (Mc Burneyův bod).
 
Appendicitida
bývá spojena s následujícími nálezy:
   dechová vlna vynechává pravé hypogastrium,
   poklepová bolestivost pravého hypogastria (Pleniesův příznak),
   zvýšené svalové napětí pravého hypogastria (défense muscuilare) - odpovídá ohraničené peritonitidě,
   palpační bolestivost pravého hypogastria,
   bolestivost při uvolnění palpace (Blumbergův příznak),
   bolestivost ileocekálně - vznikající při palpaci levého hypogastria po uvolnění tlaku na stěnu břišní (Rowsingův příznak),
   per rectum bolestivost Douglasova prostoru.
 
Tenké střevo
 
není viditelné ani hmatné. Jejunum je lokalizováno převážně v levém mezogastriu, ileum v pravém mezo a hypogastriu. 
   Bolestivost, spíše difúzní - střevní infekce (enteritida), m. Crohn, distenze,
   "ztužování kliček" - vzniká úsilovnou střevní peristaltikou v místě překážky (ileus).
 
POSLECH
 
se při běžném vyšetření břicha obvykle neprovádí.
 
U zdravých osob jsou přítomny střevní fenomeny slyšitelné asi 15x za minutu. Hlasité zvuky mají někdy i distanční charakter.
 
Vyšetření se provádí při podezření na poruchy střevní pasáže nebo na cévní poruchy (aneurysma aorty, arteriální stenozy).
 
Peristaltika

   obleněná - s ojedinělými fenomény bývá při zácpě,
   zrychlená - se vyskytuje u průjmů, po projímadlech, u dráždivého tračníku,
   obstrukční - peristaltika je nápadně živá, zrychlená až chaotická, fenomeny mívají kovový přízvuk,
   paralytický ileus - peristaltika chybí, střevní fenomeny nejsou přítomny ("mrtvé ticho").
 
Šplíchot je vybavitelný při vyšetření undulace nad rozepjatým orgánem, například žaludkem, při obstrukci pyloru nebo gastroparéze 
Třecí šelesty vznikají při perihepatitidě a perisplenitidě v závislosti na dýchání. Jsou průkazné poslechem, méně často palpací.
Cévní šelesty jsou nad stenotickými úseky abdominální aorty, renálních arterií, nad arterií lienální a plexus coeliacus.

 


Hranice
jater při
hepatomegalii

 

Zevní drenáž
žluč.cest

 

CT břicha:
metastázy
v játrech

 

CT břicha:
ložisko v levém
jaterním laloku
odpovídající
hepatomu

 

ASCITES

znamená přítomnost volné tekutiny v peritoneálním prostoru. Fyzikálně je průkazný, když přesáhne 2000 ml.

   Malý - vleže neovlivňuje tvar břicha, ve stoje se projeví vyklenutím v podbřišcích,
   velký - stěna břišní je nad úrovní hrudníku, napjatá, pupeční jizva se vyklenuje (everze, "spotřebovaný" pupek).
 
Tvar břicha se mění v závislosti na změně polohy těla.
 
Ascites se prokazuje poklepem . Hranice je kraniálně konkávní, proměnlivá podle polohy pacienta. U většího ascitu je přítomen undulační fenomén (hmatný náraz tekutiny vyvolaný úderem na protilehlou stěnu břišní). Vyšetření se provádí vleže a ve stoje.
 
Ascites se vyskytuje u dekompenzované jaterní cirhózy, pokročilé městnavé srdeční slabosti, nefrotického syndromu, trombóze v. portae a karcinóze peritonea. Diferenciálně diagnosticky je nutné odlišit ascites od opouzdřené tekutiny v břišní dutině (cystické útvary ovariální a pankreatické), což může být pouhým fyzikálním vyšetřením obtížné až neproveditelné.
 
VYŠETŘENÍ PER RECTUM
 
se provádí v rámci onkologické preventivní prohlídky (prostata, karcinom rekta), při enteroragii a meleně či podezření na ně a u náhlých příhod břišních.
 
Pacient zaujímá polohu "na všech čtyřech", na zádech, na levém nebo pravém boku. Šetrné vyšetření předpokládá uvolnění břišní stěny.
 
Postup vyšetření
 
lokalizace nálezy fyziologické nálezy patologické
okolní análního otvoru beze změn iritace kůže, exkoriace, fibromy, píštěle, fibrotizované uzlíky, modravě prosvítající zevní hemoroidy, napjatý, trombotizovaný hemoroidální uzlík, pooperační jizvy
anální otvor beze změn pootevřený (hypotonie svěračů)
rozevřený otvor beze změn přechodní hemoroidy, fisura, exkoriace
indagace per rectum   neproveditelné při anální fisuře (intenzivní bolest)
tonus svěračů přiměřený zvýšený: neurolabilita, fisura ani, iritace kanálu, trombóza
snížený: atonie (ve stáří)
bolestivost nepřítomna přítomna: fisura ani, iritace
anální kanál průchodný, volný malý pohyblivý útvar-trombotizovaný vnitřní hemoroid, polyp, anální papila, tumor
ampula rekta prostorná, stěna elastická, přítomnost stolice obvyklá stěna infiltrovaná nádorem, zánětem (bolestivá)
lumen střeva (v dosahu cca 8-10cm) bez patologického nálezu polyp, tumor, příp. obturace lumen
čípek děložní hladký, nebolestivý, středně tuhé konzistence st. p. hysterektomii, tumor
prostata symetrická, měkká, střední rýha dobře hmatná, nebolestivá

zvětšená :

  • hypertrofie
  • asymetrická tuhá, nerovná, střední rýha nehmatná - karcinom
  • měkká, bolestivá - prostatida

Vaše poznámky, připomínky a návrhy uvítáme buď elektronickou poštou na adrese int-prop@lfmotol.cuni.cz, nebo cestou WWW formuláře.

 


Celkové
vyklenutí
břicha, everze
pupku při
ascitu

 

Poklepové
hranice ascitu
(vstoje)

 

Poklepové
hranice ascitu
(vleže)